Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %09 %371 %2022 %07:%Июль

Договір купівлі-продажу бізнесу - правила підготовки та зразок 2022

Оцените материал
(1 Голосовать)
Договір купівлі-продажу бізнесу – це документ, який встановлює умови передачі майнового комплексу, інтелектуальних та корпоративних прав.

Способи продажу готового бізнесу
Договір продаж бізнесу може іменуватися по-різному, але мати одну мету. Учасники угоди закладають у поняття бізнесу матеріальні та нематеріальні активи, що утворюють у своєму складі майновий комплекс. У сучасних правовідносинах така угода здійснюється у вигляді придбання інтелектуальних прав, майнового комплексу чи корпоративних прав. Сторони мають право укласти один договір або окремі на кожну з вищевказаних категорій.

Зміст договору
Сам договір як окремий правочин не передбачено нормами чинного законодавства. Купівлі-продажу бізнесу притаманні риси різних видів угод. Форма документа перестав бути суворо встановленої, боку вправі визначати умови, які суперечать закону. Розглянемо зміст договору з прикладу наступної структури:

Загальні положення (найменування учасників угоди, номер та дата підписання документа, інформація про повноважних представників).
Предмет (основні характеристики та склад майна із зазначенням кількості, найменування, індивідуальних характеристик, заснування власності, обов'язок сторін з передачі та оплати).
Ціна (визначається вартість та порядок оплати).
Права та обов'язки (порядок передачі майна, строки виконання зобов'язань).
Відповідальність (заходи впливу недотримання умов угоди, розмір штрафів і пені, порядок їх утримання).
Форс-мажор (учасники правочину встановлюють обставини, у яких сторони вправі відмовитися від зобов'язань у односторонній формі, порядок дій у разі настання обставин).
Вирішення спорів (розкривається порядок претензійної взаємодії, термін відповіді вимоги учасника угоди).
Додаткові умови (кількість екземплярів та юридична дія електронних образів документів, встановлюється перелік додатків).
Реквізити сторін (ІПН, ОГРН/ОГРНІП, адреса, підпис повноважної особи, банківські реквізити).
Рекомендуємо включати до договору додатково умову про заборону конкуренції. Продавець, реалізуючи своє майно та права, володіє базою контрагентів, певними знаннями та досвідом. Це не створює перешкод для заняття аналогічною діяльністю у цій же сфері. Через такі дії на стороні покупця виникають ризики і договір купівлі-продажу бізнесу між фізичними особами не принесе фінансового результату для покупця. Щоб убезпечити себе, сторона вказує в угоді про заборону зайняття ідентичною діяльністю. Приклад умови: «Продавець бере на себе зобов'язання не створювати конкуренцію опосередковано і безпосередньо ТОВ «Назва компанії», ОГРН 0000000000000. Заборона поширюється на участь у статутному капіталі, зайняття керівних посад в організаціях, які здійснюють подібний вид діяльності. Умови цього пункту діють протягом трьох років».

Які ще документи знадобляться для угоди
Зважаючи на складність угоди нерідко застосовують допоміжні угоди, необхідні супроводу угоди. Придбання будь-якого бізнесу передує його перевірка та ознайомлення з діяльністю, що здійснюється. У момент ознайомлення сторони одержують конфіденційну інформацію, доступ до секретів виробництва або інші обмежені доступом відомості. Щоб уникнути розголошення до отриманої інформації, укладається договір про наміри купівлі-продажу бізнесу, сторони приймають зобов'язання на укладення угоди в майбутньому та встановлюють заходи, спрямовані на збереження закритих відомостей. Поряд із цим сторони укладають угоду для забезпечення належної оплати, наприклад, за акредитивом, банківським рахунком або позикою.

ДЛЯ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОДАЖУ-КУПІВЛІ БІЗНЕСУ в Україні - Звертайтеся тел/вайбер/телеграм 096-545-40-33

Договір
купівлі-продажу бізнесу

м. __________ "___"________ ____ р.

_____________________________ (Індивідуальний підприємець), ОГРНІП _____________, адреса реєстрації ____________ з одного боку та
_____________________________ (Індивідуальний підприємець), ОГРНИП _____________, адресу реєстрації ____________, з іншого боку, спільно іменовані "Сторони", окремо "Сторона", уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти та сплатити відповідно до умов цього Договору бізнес у галузі _________________________, прибутковістю ________________, прибутком ________________, у складі, визначеному цим Договором.
1.2. Характеристики та опис бізнесу: __________________________________________________.
1.3. Склад майна бізнесу, що передається Покупцю за цим Договором, визначається актом приймання-передачі. Права, які потребують державної реєстрації, передаються за окремими договорами купівлі-продажу.
1.4. Покупець ознайомився з Актом інвентаризації, Бухгалтерським балансом, Висновком незалежного аудитора про склад та вартість майна.
1.5. Майно належить Продавцю на праві власності, у спорі та під арештом не перебуває, обтяжень не має.

2. Вартість та порядок оплати
2.1. Ціна Договору становить _____ (________) грн, зокрема ПДВ ___% - ____ (_______) грн. І оплачується у такому порядку: попередня сплата у розмірі ___% від ціни Договору, що становить _____ (__________) грн, у тому числі ПДВ ___% - ___ (_______) грн. Сплата частини, що залишилася, у розмірі ___% від ціни Договору, що становить ___ (_____) грн, у тому числі ПДВ ___% - ___ (_______) грн.
2.2. Сплата ціни Договору провадиться Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Днем оплати вважатиметься дата зарахування на розрахунковий рахунок.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Продавець зобов'язаний: Підготувати бізнес до передачі, включаючи складання Передавального акта; передати Покупцеві бізнес у строк, встановлений Договором; передати бізнес вільним від прав третіх осіб.
3.2. Покупець зобов'язаний: прийняти бізнес у порядку та строки, передбачені цим Договором; перед підписанням Передатного акта оглянути та перевірити наявність та стан майна, що входить до складу бізнесу; оплатити Продавцю ціну Договору у розмірі, порядку та строки, що передбачені розд. 2 цього Договору.

4. Порядок передачі
4.1. Бізнес передається Продавцем протягом 20 днів з дати підписання цього Договору. Право власності, а також ризик випадкової загибелі чи ушкодження переходить від Продавця до Покупця з дати підписання Передавального акта.
4.2. Передача бізнесу здійснюється за Передатним актом, який має містити дані про склад бізнесу, а також відомості про виявлені недоліки переданого майна та перелік майна, обов'язки щодо передачі якого не виконані Продавцем через його втрату (Додаток № ___).
4.3. Підготовка бізнесу до передачі, включаючи складання та подання на підписання Передатного акта, є обов'язком Продавця (інше може бути передбачено договором) та здійснюється за його рахунок.

5. Відповідальність Сторін
5.1. За порушення строків оплати, передбачених п. 2.2 Договору, Покупець на підставі письмової вимоги Продавця зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку (пені) у розмірі _____% від несплаченої суми Договору (п. 2.1 Договору) за кожний день прострочення.
5.2. За порушення Продавцем терміну передачі бізнесу Продавець на підставі письмової вимоги Покупця зобов'язаний сплатити Покупцю неустойку (пені) у розмірі ___% від суми Договору за кожний день прострочення.
5.3. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні такими порушеннями збитки.
5.4. В інших випадках невиконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства .

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних та неупереджених за умов обставин, під якими розуміються: заборонені дії влади, цивільні хвилювання, епідемії, блокада. , повені, пожежі чи інші стихійні лиха

7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, що не знайшли свого вирішення у тексті цього Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.
7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів Сторони передають їх на розгляд до арбітражного суду у порядку, передбаченому чинним законодавством .

8. Заключні положення
8.1. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про свої поштові та банківські реквізити до укладення договору, про зміну даних реквізитів протягом п'яти днів з моменту їх зміни. За відсутності такого повідомлення будь-яка кореспонденція надсилається на останню відому адресу і вважається доставленою належним чином.
8.2. З моменту укладання цього договору все попереднє листування, протоколи про наміри та переговори за цим Договором втрачають чинність.
8.3. Зміни та доповнення до цього Договору мають бути здійснені у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписані уповноваженими на те представниками, підписи завірені печатками Сторін. Зазначені зміни та доповнення є невід'ємною частиною цього договору.
8.4. У разі неодноразового порушення однієї зі сторін своїх зобов'язань за цим договором інша сторона має право дострокового розірвання цього договору в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення із зазначенням терміну розірвання та причин розірвання.
8.5. Передача прав та обов'язків за цим договором провадиться за письмовою згодою протилежної Сторони.
8.6. Договір та супутні документи, узгоджені Сторонами за допомогою використання коштів факсимільного зв'язку та електронної пошти, є повноцінними юридичними документами, мають юридичну силу. Підписи сторін на цьому договорі (отримані шляхом передачі відсканованого документа) є юридично зобов'язуючими для Сторін. У разі втрати Покупцем примірника цього Договору, а також будь-яких додаткових угод або додатків до нього, Постачальник на підставі письмового запиту Покупця надає послугу з виготовлення примірника загубленого документа. Вартість послуги - 10 000 грн в т.ч. ПДВ.
8.7. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2021 р., а щодо зобов'язань до повного виконання Сторонами. Якщо за один календарний місяць до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не заявила письмово про відмову від продовження, він вважається продовженим на один рік на тих же умовах. Закінчення терміну дії Договору, а також його розірвання, не тягне за собою припинення прав та обов'язків Сторін до моменту їх повного виконання.
8.8. Договір складено у двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу.
8.9. Додатки: передавальний акт; акт про інвентаризацію; бухгалтерський баланс; висновок незалежного аудитора про склад та вартість бізнесу.

9. Адреси та платіжні реквізити Сторін
Продавець:

ІП ________________________________
Адреса: _____________________________
ОГРНІП ___________________________
Телефон факс: ___________
Адреса електронної пошти: ____________
Банківські реквізити: _______________
Продавець:

_______/__________ (підпис/П.І.Б.)
Покупець

ІП ________________________________
Адреса: _____________________________
ОГРНІП ___________________________
Телефон факс: ___________
Адреса електронної пошти: ____________
Банківські реквізити: _______________
Продавець:

_______/__________ (підпис/П.І.Б.)Прочитано 447 раз

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×