Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:22

О взыскании материального ущерба

Оцените материал
(0 голосов)

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании материального ущерба, ссылаясь на то, что 09.05.2008р. произошло ДТП по вине ответчика, который управлял автомобилем НОМЕР_1, в результате чего был поврежден автомобиль НОМЕР_2.

РІШЕННЯ

іменем України

23.12.2011

Деснянський районний суд містаКиєва

в складі головуючого судді Бабко В.В.

при секретарі Ткаченко Т.І.

розглянув в відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ПАТ «СК «Альфа Страхування» до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про стягнення матеріальної шкоди, посилаючись на те, що 09.05.2008р. сталось ДТП з вини відповідача, який керував автомобілем НОМЕР_1, в результаті чого було пошкоджено автомобіль НОМЕР_2.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просив задовольнити та стягнути з відповідача 78188,20грн. по відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок ДТП та судові витрати.

Відповідач в судове засідання не з’явився, про день розгляду справи повідомлявся за останнім відомим місцем проживання. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.224 ЦПК України.

Суд, заслухавши представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що 09.05.2008р. о 22.09год. на перехресті вул. Братиславська – пр-т. Ватутіна в м.Києві, сталось ДТП між ОСОБА_1, який керував автомобілем НОМЕР_1 та ОСОБА_2, який керував автомобілем НОМЕР_2, в результаті чого було пошкоджено належний йому автомобіль.

Постановою Дніпровського районного суду м. Києва від 12.05.2008р. ОСОБА_1 було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 124 КпАП України.

Відповідно до ст. 61 ч.4 ЦПК України постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено постанову суду з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

Згідно Розрахунку страхового відшкодування 0572.206.08.02.02 від 17.12.08р., матеріальний збиток внаслідок пошкодження автомобіля НОМЕР_2, складає 78188,20грн.

          Відповідно до ст.ст. 1166, 1167 ЦК України, майнова та моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ст.1191 ЦК України, особа, яка відшкодувала шкоду завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

В судовому засіданні встановлено, що ПАТ «СК «Альфа Страхування» виплатила власнику автомобіля НОМЕР_2 страхове відшкодування в розмірі 78188,20грн., що підтверджується платіжним дорученням № 9442 від 24.12.2008року та відомостями №160 від 24.12.2008р.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про страхування», до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

Відповідно до ст. 993 ЦК України до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення коштів знайшли своє підтвердження в судовому засіданні та підлягають задоволенню в розмірі 78188,20грн.

Відповідно до ст.88 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судовий збір в розмірі 781,89грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120грн., а всього 901,89грн., оскільки підтверджені документально.

Керуючись ст. ст. 22, 23, 1166, 1167, 1191 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 209, 212 – 218, 224 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ПАТ «СК «Альфа Страхування» до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «СК «Альфа Страхування» кошти в розмірі 78188,20грн. та судові витрати в розмірі 901,89грн.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення.

          Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
23.12.2011
Деснянский районный суд мистаКиева
в составе председательствующего судьи Бабко В.В.
при секретаре Ткаченко Т.И.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «СК« Альфа Страхование »в ОСОБА_1 о взыскании материального ущерба, -
В С Т А Н О В И В:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании материального ущерба, ссылаясь на то, что 09.05.2008р. произошло ДТП по вине ответчика, который управлял автомобилем НОМЕР_1, в результате чего был поврежден автомобиль НОМЕР_2.
В судебном заседании представитель истца иск поддержал, просил удовлетворить и взыскать с ответчика 78188,20 грн. по возмещению вреда, причиненного вследствие ДТП и судебные издержки.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела сообщалось по последнему известному месту жительства. С согласия истца суд принимает решение при заочном рассмотрении дела, что соответствует положениям ст.224 ГПК Украины.
Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, считает, что иск подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Установлено, что 09.05.2008р. в 22.09год. на перекрестке ул. Братиславская - пр-т. Ватутина в Киеве, произошло ДТП между ОСОБА_1, который управлял автомобилем НОМЕР_1 и ОСОБА_2, который управлял автомобилем НОМЕР_2, в результате чего было повреждено принадлежащий ему автомобиль.
Постановлением Днепровского районного суда г. Киева от 12.05.2008р. ОСОБА_1 был привлечен к административной ответственности по ст. 124 КоАП Украины.
Согласно ст. 61 ч.4 ГПК Украины постановление суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого принято постановление суда по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Согласно Расчета страхового возмещения 0572.206.08.02.02 от 17.12.08р., Материальный ущерб в результате повреждения автомобиля НОМЕР_2, составляет 78188,20 грн.
          Согласно ст.ст. 1166, 1167 ГК Украины, имущественный и моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло .
Согласно ст.1191 ГК Украины, лицо, которое возместило ущерб причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к виновному лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
В судебном заседании установлено, что ПАО «СК« Альфа Страхование »выплатила владельцу автомобиля НОМЕР_2 страховое возмещение в размере 78188,20 грн., Что подтверждается платежным поручением № 9442 от 24.12.2008року и сведениями № 160 от 24.12.2008р.
Согласно ст. 27 Закона Украины «О страховании», к страховщику, который выплатил страховое возмещение по договору имущественного страхования, в пределах фактических затрат переходит право требования, которое страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
Согласно ст. 993 ГК Украины к страховщику, который выплатил страховое возмещение по договору имущественного страхования, в пределах фактических расходов переходит право требования, которое страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
Анализируя собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании средств нашли свое подтверждение в судебном заседании и подлежат удовлетворению в размере 78188,20 грн.
Согласно ст.88 ГПК Украины, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебный сбор в размере 781,89 грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела в размере 120грн., а всего 901,89 грн., поскольку подтверждены документально.
Руководствуясь ст. ст. 22, 23, 1166, 1167, 1191 ГК Украины, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 209, 212 - 218, 224 ГПК Украины, суд
В Р Е Ш И В:
Иск ОАО «СК« Альфа Страхование »в ОСОБА_1 о взыскании материального ущерба - удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ПАО «СК« Альфа Страхование »средства в размере 78188,20 грн. и судебные расходы в размере 901,89 грн.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение десяти дней со дня провозглашения.
          Заочное решение может быть пересмотрено судом, который его постановил, по письменному заявлению ответчика, поданному в течение десяти дней со дня получения его копии.Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×