Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Вторник, 15 Январь 2013 12:00

Скарга щодо неправомірної поведінки судді

Оцените материал
(3 голосов)
У постанові суду за підписом судді ШЕЙКО ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ, зокрема, вказано, що
з позовними вимогами в інтересах мешканців по вул. Муромській, 7/13 у м. Києві звернулася ГО «Муромська 7/13», проте, дана організація не зверталася від свого імені до відповідача по справі на досудовій стадії вирішення спірного питання.
1. Інформація про суддю Окружного адміністративного суду м. Києва: Шейко Тетяну
Іванівну, судова справа № 2а-14907/12/2670,

Постановою від 21 грудня 2012 року позов громадської організації «Київська
міська громадська організація «Муромська 7/13» залишено без задоволення.
Статус скаржника – позивач.

2. Зазначити, відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:
порушення присяги, грубе   одноразове   порушення   правил
суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя

Юридичні консультації в необмеженій кількості http://ut.kiev.ua/forum/index.html
Заходь, реєструйся, запитуй і отримуй відповіді
БЕЗКОШТОВНО


Обґрунтувати в чому саме, на Вашу думку, полягає вищезазначена підстава:

У постанові суду за підписом судді ШЕЙКО ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ, зокрема, вказано, що
з позовними вимогами в інтересах мешканців по вул. Муромській, 7/13 у м. Києві звернулася ГО «Муромська 7/13», проте, дана організація не зверталася від свого імені до відповідача по справі на досудовій стадії вирішення спірного питання.

При цьому, під час судового засідання 19.11.2012 року позивач заявив клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб громадян Найдюк О.Ю., та Нечай Т.І., які самі безпосередньо зверталися до відповідача по справі – КМДА – у досудовому порядку.

Проте суддя Шейко Тетяна Іванівна відмовила у задоволенні вказаного клопотання, оскільки позивач-громадська організація, як пояснила вона у судовому засіданні, є тотожною особою громадянам, тобто громадянам Нечай Т.І., та Найдюк О.Ю., які належать до числа позивачів.

Вказане є можливість підтвердити дослідивши звукозапис судового засідання за 19.11.2012 року, а також викликавши та допитавши Найдюк Оксану Юріївну.

Тобто, суддя Шейко Тетяна Іванівна не надала змогу третім особам вступити в справу, дезінформувавши їх відносно їх дійсного процесуального статусу, а у постанові виходить з того, що громадська організація, що подала позов в інтересах громадян України і ці громадяни – не мають однакового процесуального статусу. І саме завдяки цьому зроблено висновок, що позивач не звертався до відповідача в рамках досудового вирішення спору.
Неправомірні дії судді є такими, що підривають авторитет судової гілки влади.

3. Вказаними діями суддя порушила присягу, оскільки її протиправні дії порочать звання судді та принижують авторитет судової влади внаслідок неетичного поступку, а саме обмані як позивача, так і громадян, що мали намір стати третіми особами.

4. На підставі викладеного та проведеної перевірки службою дисциплінарних інспекторів ПРОСИМО: 1) викликати на розгляд скарги суддю та скаржника; 2) перебіг  розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та
оголошення результатів її розгляду фіксувати технічними засобами; 3) притягнути суддю Окружного адміністративного суду м. Києва ШЕЙКО Т.І. до дисциплінарної відповідальності.


5.     Засвідчити особистим підписом обізнаність скаржника та зацікавлених осіб щодо правових наслідків за  подання недостовірних відомостей стосовно судді.


Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.   


Президент ГО «Муромська 7/13» Кізіма І.В.  ______________________


Найдюк Оксана Юріївна ______________________  
 

Додаток:
копія постанови від 21.12.2012 року;
копія клопотання про залучення третіх осіб;
копії довіреностей Нечай Т.І., та Найдюк О.Ю;
копія

15.01.2013

1. Информация о судье Окружного административного суда г. Киева: Шейко Татьяна
Ивановну, судебное дело № 2а-14907/12/2670,

Постановлением от 21 декабря 2012 иск общественной организации «Киевская
городская общественная организация «Муромская 7/13» оставлено без удовлетворения.
Статус жалобщика - истец.

2. Отметить, согласно статье 83 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности:

нарушение присяги, грубое однократное нарушение правил
судейской этики, подрывает авторитет правосудия


Обосновать в чем именно, по Вашему мнению, заключается вышеупомянутая основание:

В постановлении суда за подписью судьи ШЕЙКО Татьяна Ивановна, в частности, указано, что
с исковыми требованиями в интересах жителей по ул. Муромской, 7/13 в г. Киеве обратилась ОО «Муромская 7/13», однако, данная организация не обращалась от своего имени в ответчика по делу на досудебной стадии решения спорного вопроса.

Юридичні консультації в необмеженій кількості http://ut.kiev.ua/forum/index.html
Заходь, реєструйся, запитуй і отримуй відповіді
БЕЗКОШТОВНОПри этом, во время судебного заседания 19.11.2012 года истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц граждан Найдюк О.Ю., и Нечай Т.И., которые сами непосредственно обращались к ответчику по делу - КГГА - в досудебном порядке.

Однако судья Шейко Татьяна Ивановна отказала в удовлетворении указанного ходатайства, поскольку истец-общественная организация, как пояснила она в судебном заседании, является тождественной лицом гражданам, т.е. гражданам Нечай Т.И., и Найдюк О.Ю., которые принадлежат к числу истцов.
Указанное есть возможность подтвердить исследовав звукозапись судебного заседания по 19.11.2012 года, а также вызвав и допросив Найдюк Оксану Юрьевну.

То есть, судья Шейко Татьяна Ивановна не предоставила возможность третьим лицам вступить в дело, дезинформувавшы их относительно их действительного процессуального статуса, а в постановлении исходит из того, что общественная организация, подавшая иск в интересах граждан Украины и эти граждане - не имеют одинакового процессуального статуса . И именно благодаря этому сделан вывод, что истец не обращался к ответчику в рамках досудебного разрешения спора.

Неправомерные действия судьи являются, подрывающих авторитет судебной ветви власти.
3. Указанными действиями судья нарушила присягу, поскольку ее противоправные действия порочат звание судьи и унижают авторитет судебной власти в результате неэтичного уступку, а именно обмане как истца, так и граждан, намеревавшихся стать третьими лицами.

4. На основании изложенного и проведенной проверки службой дисциплинарных инспекторов ПРОСИМ: 1) вызвать на рассмотрение жалобы судью и жалобщика, 2) ход рассмотрения дисциплинарного дела в отношении судьи и
объявления результатов ее рассмотрения фиксировать техническими средствами, 3) привлечь судью Окружного административного суда г. Киева ШЕЙКО Т.И. к дисциплинарной ответственности.


5. Засвидетельствовать личной подписью Работа жалобщика и заинтересованных лиц о правовых последствиях за представление недостоверных сведений в отношении судьи.


Все сведения, представленные в заявлении являются правдивыми, и я знаком с тем, что в случае распространения мной ложной информации я могу быть привлечен к установленной законом ответственности.

Президент ОО «Муромская 7/13» Кизима И.В. ______________________

Найдюк Оксана Юрьевна ______________________
 

Приложение:
копия постановления от 21.12.2012 года;
копия ходатайства о привлечении третьих лиц;
копии доверенностей Нечай Т.И., и Найдюк О.Ю;
копия

15.01.2013

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×