Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Вторник, 15 Январь 2013 12:17

Скарга на Хомік С.В. прокурору м. Києва

Оцените материал
(6 голосов)

08.01.2013 року я відвідав прокуратуру Дніпровського району м. Києва з наміром подати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

 В заяві про злочин, зокрема, зазначалося: 1) систематичне недбальство та зловживання посадовими обов’язками осіб, до яких я звертався, а також розкрадання коштів, що унеможливлює провести належний ремонт як мого будинку, так і під’їзду надає мені підстав вважати, що в діяннях осіб з числа працівників та керівництва Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, працівників ЖРЕО-414, ТОВ «Україна «Житло-Сервіс» наявні склади злочину у сфері службової діяльності та проти власності, а також можливо у сфері господарювання; 2) факт неналежного утримання будинку № 3 та під’їзду № 6 по вул. Празькій у м. Києві встановлений державною архітектурно-будівельною комісією; 3) При вирішенні питання щодо якості гарячої води слід з’ясувати наступну обставину: з розмов працівників ЖРЕО-414 я з’ясував, що для забезпечення нормального тиску та подачі мав придбаватися відповідний насос, кошти на який було розкрадено і винних до цього часу не знайдено; 4) факт надання в обслуговування мого будинку ТОВ «Україна «Житло-Сервіс» та дочірньому підприємству я вважаю злочинним; 5) В зв’язку з цим потрібно виявити та встановити з якою метою, яка посадова особа Дніпровської РДА передавала житловий фонд (будинок № 3) в обслуговування шарашкіній канторі під назвою ТОВ «Україна «Житло-Сервіс» та за які «відкати» й кому це було зроблено?; З усього вказаного я вбачаю наявність складу злочинів зазначених вище у діяннях працівників, посадових осіб та керівництва Дніпровської РДА, ЖРЕО-414, ТОВ «Україна «Житло-Сервіс», ДП «Україна «Житло-Сервіс». До того ж бездіяльність відповідальних посадових осіб становить загрозу життю та здоров’ю мешканців під’їзду № 6 будинку № по вул. Празька у м. Києві через аварійну вхідну групу до під’їзду; 6) Зазначеними діями та бездіяльністю мені завдано матеріально шкоди (полягає у витраченому часі та коштах на звернення до органів влади зі скаргами та заявами) та моральної шкоди (полягає у внутрішньому дискомфорті з приводу захаращеного будинку та постійного ризику, якому я піддаю своє життя заходячи у під’їзд  з бетонного козирка вхідної групи якого може будь-якої хвилини відлетіти шмат цегли мені на голову). Попередня сума шкоди оцінюється мною: 500 грн. – матеріальної та 1500 грн. моральної шкоди.

Керуючись ст. 214 КПК України я просив внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення працівниками, посадовими особами та керівництвом Дніпровської райдержадміністрації у м. Києві, ЖРЕО-414, ТОВ «Україна «Житло-Сервіс», ДП «Україна «Житло-Сервіс» до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування; опитати заявника цього повідомлення та осіб з числа працівників, посадових осіб та керівництва Дніпровської РДА, ЖРЕО-414, ТОВ «Україна «Житло-Сервіс», ДП «Україна «Житло-Сервіс», виявити винних та притягнути до кримінальної відповідальності.

 

Посадова особа Прокуратури Дніпровського района м. Києва, яка здійснювала прийом громадян в каб. № 103 - Хомік С.В. (точно займаної посади я не знаю), переглянувши не більше двох хвилин моє повідомлення, зазначив, що це не повідомлення про злочин, а має подаватися як скарга на несвоєчасний розгляд звернення громадян. При цьому він сказав, що жодного складу злочину за тим, що я вказав, вбачатися не може, а для зловживання службовим становищем немає шкоди (при цьому він навіть не звернув уваги на те, що я все ж таки вказував розмір шкоди). На ту обставину, що цеглина на вхідній групі щохвилини загрожує обвалом на голови людям Хомік С.В., цинічно пояснив, що як когось «приб’є», лише тоді прокуратура буде діяти.

В кабінеті № 108 Дніпровської прокуратури в мене повідомлення про вчинення кримінального правопорушення все ж таки прийняли. Це є ще одним доказом безпідставності відмови у прийнятті повідомлення Хоміком С.В. 

Враховуючи вказане та керуючись ЗУ «Про прокуратуру»

ПРОШУ:

притягнути Хоміка С.В., до відповідальності, згідно законодавства України, оскільки така поведінка та діяння порочать як органи прокуратури взагалі, так і прокуратуру м. Києва зокрема та завдали скаржнику емоційних хвилювань та переживань, пов’язаних з зухвалою, цинічною поведінкою Хоміка С.В., на прийомі громадянина Кізіми І.В.;

відповідь надати письмово поштою.


08.01.2013 года я посетил прокуратуру Днепровского района г. Киева с намерением подать уведомление о совершении уголовного преступления.
В заявлении о преступлении, в частности, отмечалось: 1) систематическое халатность и злоупотребление должностными обязанностями лиц, к которым я обращался, а также хищение средств, что делает невозможным провести надлежащий ремонт как моего дома, так и подъезда дает мне оснований считать, что в деяниях лиц из числа работников и руководства Днепровского районного в г. Киеве государственной администрации, работников ЖРЭО-414, ООО «Украина« Жилье-Сервис »имеющиеся составы преступления в сфере служебной деятельности и против собственности, а также возможно в сфере хозяйствования, 2 ) факт ненадлежащего содержания дома № 3 и подъезда № 6 по ул. Пражской в Киеве установлен государственной архитектурно-строительной комиссией, 3) При решении вопроса о качестве горячей воды следует выяснить следующее обстоятельство: из разговоров работников ЖРЭО-414 я выяснил, что для обеспечения нормального давления и подачи должен приобретаться соответствующий насос , средства на который были разворованы и виновных до сих пор не найдено, 4) факт предоставления в обслуживание моего дома ООО «Украина« Жилье-Сервис »и дочернему предприятию я считаю преступным; 5) В связи с этим необходимо выявить и установить с целях, должностное лицо Днепровской РГА передавала жилой фонд (дом № 3) в обслуживание шарашкина кантора под названием ООО «Украина« Жилье-Сервис »и за какие« откаты »и кому это было сделано?; Из всего указанного я вижу наличие состава преступлений указанных выше в действиях работников, должностных лиц и руководства Днепровской РГА, ЖРЭО-414, ООО «Украина« Жилье-Сервис », ГП« Украина «Жилье-Сервис». К тому же бездействие ответственных должностных лиц составляет угрозу жизни и здоровью жителей подъезда № 6 дома № по ул. Пражская в Киеве из-за аварийной входную группу до подъезда, 6) Указанными действиями и бездеятельностью мне причинен материальный ущерб (заключается в затраченному времени и средствах на обращение в органы власти с жалобами и заявлениями) и морального вреда (состоит во внутреннем дискомфорте с поводу захламленного дома и постоянного риска, которому я подвергаю свою жизнь заходя в подъезд с бетонного козырька входной группы которого может в любую минуту улететь кусок кирпича мне на голову). Предыдущая сумма ущерба оценивается мной: 500 грн. - Материальной и 1500 грн. морального вреда.

Руководствуясь ст. 214 УПК Украины я просил внести сведения о совершенном уголовное преступление работниками, должностными лицами и руководством Днепровской райгосадминистрации в г. Киеве, ЖРЭО-414, ООО «Украина« Жилье-Сервис », ГП« Украина «Жилье-Сервис» в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование; опросить заявителя этого сообщения и лиц из числа работников, должностных лиц и руководства Днепровской РГА, ЖРЭО-414, ООО «Украина« Жилье-Сервис », ГП« Украина «Жилье-Сервис», выявить виновных и привлечь к уголовной ответственности .

 

Должностное лицо прокуратуры Днепровского района г. Киева, которая осуществляла прием граждан в каб. № 103 - Хомик С.В. (Точно занимаемой должности я не знаю), просмотрев не более двух минут мое сообщение, отметил, что это не сообщение о преступлении, а должно подаваться как жалоба на несвоевременное рассмотрение обращения граждан. При этом он сказал, что ни состава преступления за тем, что я указал, усматриваться не может, а для злоупотребления служебным положением нет вреда (при этом он даже не обратил внимания на то, что я все же указывал размер ущерба). То обстоятельство, что кирпич на входной группе ежеминутно грозит обвалом на головы людям Хомик С.В., цинично объяснил, как кого-то «прибьет», только тогда прокуратура будет действовать.

В кабинете № 108 Днепровской прокуратуры у меня сообщение о совершении уголовного преступления все же приняли. Это является еще одним доказательством несостоятельности отказа в принятии сообщения Хомик С.В.

Учитывая указанное и руководствуясь ЗУ «О прокуратуре»

ПРОШУ:

привлечь Хомик С.В., к ответственности, согласно законодательству Украины, поскольку такое поведение и действия порочат как органы прокуратуры вообще, так и прокуратуру г. Киева в частности и нанесли жалобщику эмоциональных волнений и переживаний, связанных с вызывающим, циничным поведением Хомик С . В., на приеме гражданина Кизим И.В.;

ответ письменно предоставить по почте.

 
                             
15.01.2012

                                            

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×